جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

خاموش شدن خودکار ویندوز

خاموش شدن خودکار ویندوز

یکی از امکانات جذاب ویندوز، قابلیت تنظیم برنامه برای خاموش شدن خودکار ویندوز است. این قابلیت برای افرادی مفید است […]